L
I
n
k
s

1500-tallet Renæssancen - Noter

 

Tekst - Peder Palladius:  Visitatsbog   -  1541


"Renæssance" betyder genfødsel. 

Denne kulturstrømning begyndte i  de rige norditalienske byer i 1300-tallet og bredte sig nordpå i 1400/1500-tallet. 
Her blomstrede den spirende pengeøkonomi og skabte grobund for et helt nyt kultur-og tankeliv. 

Den feudale naturalie-økonomi havde fået modspil.

Den pengeøkonomiske fremgang skabte i borgerskabet en ny og stærk selvfølelse. I forlængelse heraf  mente man at den tidligere periode havde været en mørk middelalder - dvs. en overgangsalder. Man genopdagede og lod sig inspirere af den lyse antikke verdens kultur. I billedkunst, litteratur, arkitektur skabtes et nyt humanistisk menneskeideal: det frie og ubundne menneske.
Denne "genfødsel" skabte også på lang sigt mulighederne for et opgør med de katolsk-kristne syndsbegreber og den Katolske kirkes korrupte sammenblanding af sjælefrelse og penge:

Så snart pengene i kassen klinger
straks sjælen ud af skærsilden springer 
(Katolsk reklameslogan)

Tre klasser/institutioner kæmper i senmiddelalderen om magten: 
1) Kirken,
2) Kongen og
3) Fødselsadelen. 

Borgerskabet/handelsstanden (og håndværkerstanden) har endnu næsten ingen betydning. Og middelalderens brede befolkning - fæstebønder og landproletarer lever for størstedelen i stor fattigdom. 

"Den sorte død" (pesten) har i 1300-tallet affolket store dele af Europa. Denne katastrofe skaber et socialt kaos som den katolske kirke ikke er sen til at udnytte i kampen om magten.

Pavevældet systematiserer i kølvandet på pestbølgen en urgammel religiøs forestilling der forklarer ulykker og modgang som Guds straf for menneskets syndige handlinger:  Gud er vred på os syndige menneske og hævner sig på os både i dette og i det hinsidige liv.  Især bliver trusler om et hinsidigt liv i helvede til en god forretning idet kirken sælger syndsforladelsesbeviser, de såkaldte afladsbreve.


Med Martin Luther får vi i Nordeuropa reformationen. Denne religiøse bevægelse tager sit udgangspunkt i den tyske by Wittenberg. Her slår munken Martin Luther 
95 provokerende teser op på kirkedøren

Reformationen retter især et hårdt slag mod den katolske kirkes økonomiske fundament.  Dette medfører en styrkelse af kongemagten idet kirkens jordejendom, også i Danmark, lægges ind under  kongen der derved  bliver kirkens overhoved.
I 1536 tager Christian den 3. kirkens gods i besiddelse. Biskopperne var nu ikke længere Pavens forlængede arme, men blev ansat direkte af Kongen.

Reformationen medfører således en styrkelse af de enkelte landes konge-nationale bevidsthed, idet Pavemagtens europæiske internationalisme stækkes.

Forestillingen om menneskets syndighed opgives imidlertid ikke af reformatorerne, men frigøres fra den katolske kirkes formynderi. I stedet stiller Luther Guds nåde i centrum.
Det enkelte menneske kan opnå Guds nåde direkte ved hjælp af sin tro. Tro i sig selv og tro løsrevet fra samfundslivet som det blev praktiseret i den katolske klosterkultur, skal erstattes af et trosliv der er PRAKTISK FORANKRET I HVERDAGSLIVET
(Læs først og fremmest Visitatsbogen ud fra denne vinkel.)

Dermed bliver det enkelte menneske i langt større grad gjort ansvarlig for dets handlinger. Og i stedet for at opkræve "dummebøder" bliver det nu kirkens opgave at uddanne og opdrage det enkelte menneske til at tage aktivt og praktisk del i livet. 
Den protestantiske reformation indoptager således elementer fra renæssancens humanistiske og individualistiske menneskesyn. 

Kongemagten bruger prædikestolen som talerør
I Luthers udgave bliver kirken således også en formidabel adfærdskontrollerende og opdragende nationalstatsinstitution. Det er kongemagten selvfølgelig ikke sen til at udnytte. Vil Kongen have folket i tale, findes der på dette tidspunkt ikke en bedre platform end kirkens institutioner
Sammenblandingen af kongens verdslige magt med Kirkens religiøse bliver et nyt opdragelsesvåben: Kongens fysiske magt- og voldsmonopol forenes i en enestående cocktail med Gudsfrygt og syndsbevidsthed  (= dårlig samvittighed).  
Tinget kan i denne sammenhæng slet ikke hamle op med prædikestolen som efter reformationen omorganiseres til et talerør for statsmagten. 
Så når kirkeklokken lyder efter 1536, er det nu både efter guddommelig og kongelig forordning.

Sækulariseringen = verdsliggørelsen af kirkens magt skaber således  nye muligheder for den "civilisering" af mennesket som peger frem mod vor  tid.

Tibage

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor

 

Links

What inspired this age of balance and order

Renæssancen Modernitetens Oprindelse

STRØTANKER

Arkitektur kan i sig selv udstråle magt. I dag synes en domkirke måske ikke af meget. Højhuse har for længst relativeret dens størrelse. Men forstil jer hvorledes det må være for en simpel bonde at træde ind i en katedral (over 80 meter højt tårn) på en tid hvor man sjældent så bygninger med flere end to eller tre etager. Bygning har i sig selv været et bevis for Guds magt.