AVISER           

 

 

HISTORIE/FUNKTION

DEN 
FØRSTE
DANSKE

AVIS

"Den danske Mercurius" - Udgivet af Anders Bording i Ribe i 1666-67. Avisen var affattet på vers.

GRUND-
LOV
&
TRYKKE-
FRIHED

Grundloven 1849, ophævede enevældens bestemmelser om censur. 
Med trykkefriheden begynder vor tids pressehistorie.

AVIS-
TYPER

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

 

1800
Annonce- 
og
nyheds-
aviser

Annonce- og nyhedsaviserne blev fra midten af 1800-tallet udgivet i de større byer. Disse aviser bestod kun af et enkelt sammenfoldet ark trykt på begge sider. Avisen bestod således af fire sider.
Upolitiske nyheder blev trykt på de to første sider. 
De resterende to sider blev brugt til erhvervslivets annoncer.
Annonce- og nyhedsaviserne blev udgivet af bogtrykkere der på denne måde forsøgte at udnytte trykkeriernes kapacitet fuldt ud.  

1850
Den 
liberale menings-
presse

Den liberale presse var forum for den politiske debat i forbindelse med Grundlovens vedtagelse. Denne politiske meningsudveksling  var overvejende forbeholdt  og henvendt til samfundets elite.
Meningspressen var i forlængelse heraf ikke interesseret i et stort oplag.  

1870
Parti-
pressen

I 1870´erne bliver avisernes politiske udveksling af synspunkter forankret i partipolitik. Det skyldtes først og fremmest selvejerbøndernes økonomiske fremgang og fremvæksten af en egentlig  lønarbejderklasse. 
De to nye klassers kamp for bedre vilkår blev ført gennem partipressen. Bønderne etablerede deres egen presse i tæt samarbejde med partiet Venstre.
Ligeledes fandtes der i enhver større by aviser der repræsenterede partierne Højre og Socialdemokratiet. Partiavisen blev således et redskab i den partipolitiske kamp mellem samfundsklasserne. Avisens opgave blev således at informere langt større læsergrupper end tidligere.
Avisen Politiken
(Politiken er stavet forkert!) blev grundlagt i denne periode (1884) med udgangspunkt i partiet Det radikale venstre. Først omkring år 1900 fik den socialdemokratiske partipresse en magtfuld position.

1920
Omnibus-
avisen

I takt med at de partipolitiske funktioner i 1920´erne centraliseredes, blev avisernes opgave mindre partipolitisk. Den politiske vinkel overlevede fortrinsvist i lederen. 
Omnibusavisen er et skandinavisk fænomen.
Indhold
Det gav plads til andre stofområder der i højere grad fokuserede på læsernes dagligdag. Omnibuspressen opdyrkede således populære stofområder der med udgangspunkt i intimsfæren, socialsfæren og den kulturelle offentlighed beskæftigede sig familielivet, erhvervslivet, sport og underholdning. 
Derudover satsede omnibusavisen i langt højere grad på nyheder fra både ind- og udland.
Journalistik
Hvor referatet var den overvejende journalistiske genre i partiavisen, blev  nyhedsartiklen nu dominerende.
Denne nye genre byggede på interviews og reportager.
Lay-out
I Omnibusavisens udformning kom forløberen for det moderne avislayout: En fængende forside med  iøjnefaldende overskrifter om spændende historier. Avisens brugervenlighed blev større med en klar stofindeling i overskuelige sektioner.
Ny teknik
Indførelsen af rotationspressen gjorde det muligt at masseproducere aviser med flere sider og i et langt større oplag.
Økonomi
Omnibusavisen klarede sig i modsætning til den partistøttede partiavis på salget til læserne. 
Avisen blev nu en industrielt produceret vare
underlagt markedsmekanismerne.
Oplagsspiralen
Det  loyale partipresseforhold mellem læser og avis
blev opløst i omnibustiden. Avisproduktionen måtte nu i stigende grad finansiere sig selv. De enkelte bladhuse måtte således konkurrere om læsernes gunst på et frit marked. I kampen om læsermarkedet førte "survival of the fittest"  til den såkaldte oplagsspiral: Flere læsere giver flere annoncer, giver flere penge, giver større avis, giver flere læsere . . .  og omvendt.
Dette medførte et pressemonopol i de fleste større byer.

1960
Sensa-
tions-
pressen

Sensationspressen fik sit gennembrud med 60ernes  økonomiske højkonjunktur. Den øgede købekraft gjorde det muligt at afsætte flere aviser og avistyper. Især skabte en ny-industrialiseret og bedre lønnet arbejderklasse et marked for en letfordøjelig og underholdende avistype der kunne konsumeres sammen med frokosten. Den nye avislæser havde ikke sit åndelige udgangspunkt i en borgerlig dannelseskultur, men havde i stedet et behov for at balancere et stigende rutinemæssigt arbejde med lettilgængelig nyhedsunderholdning der kunne tilegnes inden for en arbejdspauses varighed. 
"Manden på gulvet" havde fået sin egen avis.
Indhold
På grund af den ny læsesituation blev nyhederne præsenteret som sensationer. Hovedvægten i fremstillingen blev lagt på følelser frem for intellektuel indsigt. Det uventede og usædvanlige prægede historierne, ikke mindst fordi sensationsaviserne som løssalgsaviser hver dag måtte friste potentielle impulskøbere.
Emnemæssigt fremstillede sensationspressen gerne sig selv som "den lille mands" forsvarer. 
Journalistik
Sensationsjournalistens foretrukne våben i "gulvmandskritikken" af samfundseliten var begivenhedsreportagen. Den blev ofte fulgt op af lederen. Den aggressive journalistiske skandaleorienterede stil retter sig mod enkeltsager og enkeltpersoner frem for at fokusere på de bagvedliggende samfundsmæssige og politiske årsager. 
Journalisterne var også i højere grad end tidlige selv med til at skabe historierne.
Lay-out
Forsiden er sensationsavisens madding. Blikfanget består af en enkelt nyhed præsenteret med fed overskrift og stort billede. Den lille brødtekst med den store overskrift er i øvrigt kendetegnende for hele avisen.
Overskrift og billeder kommer ofte i klemme mellem på den ene side deres funktion som appetitvækker og på den anden side deres funktion som indledende indføring i brødtekstens egentlige indhold. 
Formatet er det handy tabloidformat. 
(=halv avisstørrelse)
Stofredigering
Sensationspressen opererer i modsætning til omnibusavisen med
flydende grænser mellem de kulturelle og politiske stofområder. Fritids- og underholdningstoffet er dog i modsætning hertil nærmest rituelt fastlagt.
Markedsføring
Markedsføringen tager sit udgangspunkt i fortællingen om avisen som talerør og forsvarer for manden på gulvet (Det fanme for dårligt!). Denne redaktionelt fastlagte myte vedligeholdes både gennem bannere i avisen selv  og gennem reklamer.  
(EB: Tør, hvor andre tisser)

OFFENT-
LIGHEDS-
MODEL-
LEN
           

med 
henblik 
på 
medier

 

 

 

 

Tilbage

 

 

Offentlighedsmodellens konsekvente inddeling af samfundslivet i skarpt adskilte sfærer er ikke længere helt tidssvarende. Inden for de sidste 20 år har der fundet en permanent "grænseoverskridelse" sted mellem de enkelte sfærer. 
Det private mobiltefon-rum i offentlige transportrum (tog, busser) er et eksempel på  en sådan sammenblanding af sfærerene. Big brothers offentlige intimsfærerum er et andet eksempel. Et tredie eksempel er mediernes følelsepornografiske udstilling af menneskers (især tragiske) følelsesliv.
Denne trend har sit udgangspunkt en medieudstilling af individer fra socialt svage grupper, som f. eks "Station 1". Men efterhånden er det også for middel- og overklassen en del af et kollektivt "hype" at krænge sjælen ud for åben skærm.

Offentligt
område

Statsfæren

Normalt: Information om embedsmænd og ministerier
Unormalt: Misbrug af statlige magtpostioner

Kultursfæren

Normalt: Boganmedelse
Unormalt:Kunstsvindel

Den politiske sfære

Normalt: Info om politikere
Unormalt: Uretfærdig lov

Privat
område

Intimsfæren

Normalt: Erotik, samliv &,
madopskrifter
Unormalt: indbrud, sex, 
fedme & kendisser

Socialsfæren

Normalt: Nye firmaer
Unormalt: underbetaling
af arbejdskraft, insiderhandel

 

AVISENS INDHOLD

DE JOURNA-
LISTISKE
FORMER
     

Afspejlende
Journalistik

Den afspejlende journalist sidder  ved sit skrivebord med  sine elektroniske informationskanaler og formidler informationer og holdninger videre til offentligheden.

Opsøgende 
Journalistik

Opsøgende journalistik er detektivisk arbejde. 
Dens mål er information eller skandalen.
Den opsøgende Journalist arbejder i felten og afslører/afdækker forhold der af forskellige årsager har været holdt skjult for offentligheden. Pressen kan på denne måde være med til at overvåge at de demokratiske processer i den politiske offentlighed forløber korrekt. Den opsøgende journalistik kan også bevæge sig ind i socialsfæren for at afdække uregelmæssigheder (dokumentfalsk osv.) eller løfte dyner i en kendt persons intimsfære.

Kampagne
journalistik

En usædvanlig begivenhed, f.eks. en dramatisk voldsepisode, kan få en avis til at køre en kampagne om vold. Det medfører at de enkelte artikler bliver en del af en længere varende nyhedsføljeton der kan indeholde udtalelser (fra eksperter, politikere osv.), afsløringer og baggrundsartikler.

Kampagnejournalistikken skrives således til en bestemt lejlighed. (se lejlighedsdigtning)

Selviscene-
sættende
journalistik

Hvis en kampagne får politiske konsekvenser kan man tale om en "selviscenesættende journalistik" hvor den journalistiske proces bliver en del af et selvrefererende system: Avisen skriver åbenlyst eller skjult om sine egne "bedrifter". 
Et andet eksempel
 på en selvskabt nyhedsformidling kan være en baggrundsartikel om en person der har vundet et større beløb i en af avisen udskrevet konkurrence.

Jagten på store nyheder kan være en vigtig faktor i et medies forsøg på aktivt at gribe ind i et aktuelt handlingsforløb. 
I midten af 80erne blev BBC således anklaget for at have hyret en filipinsk kommunistisk guerillabevægelse til at overfalde en troppetransport. 
Et andet grotesk eksempel på denne journalistiks indflydelse på sit eget "beskrivelsesfelt" kan ses i paparazziernes indirekte medskyld i prinsesse Dianas død.

 

DE JOURNA-
LISTISKE
GENRER

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

Kommen-
taren
Kommentaren fremstiller først og fremmest en subjektiv holdning i forbindelse med en sag. Det kan være chefredaktøren, en betroet journalist eller en læsers kommentar der ligger til grund for denne artikelgenre. Kommentaren kan ses i en leder, i kulturstoffet (anmeldelser) et læserbrev eller i en kronik.
Kilden er som regel kun synlig når det drejer sig om læserkommentarer. (Læserbrev, kronik)
Referatet Referatet  er den (tilsyneladende) objektive spejling af begivenheder. Journalisten/forfatteren er principielt ikke synlig i teksten. Formidling af information til læseren er referatets vigtigste opgave.
Interviewet Interviewet 
Interviewet refererer det subjektive møde mellem en journalist og en oftest kendt person.  
I et avisinterview kan man ikke som i TV iagttage kropssproget. 
Det placerer sproget i en central position. 
Interviewet kan antage forskellige former:
Faktainterviewet  (ekspertinterview) præsenterer, uddyber og opsamler på en saglig, populariseret måde. Oftest vil den interviewede være en ekspert. Journalisten optræder som en solidarisk, objektiv kollega.
Meningsinterviewet er et våben der er finjusteret til, gennem konfrontation, at få især politikere på glatis. Journalisten optræder her som en blanding af en detektiv og en provokatør.   
Stemningsinterviewets hovedopgave er at formidle en følelsesmæssig identifikation mellem læseren og den interviewede.
Journalisten optræder som en fortrolig ven. 
I Vox-pop interviewet stilles en række tilfældige mennesker det samme kernespørgsmål. Journalisten optræder her som en anonym forbipasserende. 
I Enqueten er det kendissernes meninger der stilles på række.
Portrætinterviewet er interviewets mest dybdegående form.
Det kan bestå af byggesten fra nogle af de foregående interviewformer, men dets formål er at tegne et sandfærdigt og indlevet billede af en person. Portrætinterviewet placerer den interviewede i centrum med journalisten enten som usynlig baggrundsfigur eller som en fortrolig bekendt. Journalisten bør have sat sig grundigt ind i personens liv før interviewet.

Personer fra den kulturelle, videnskabelige  eller politiske elite har indtil for nylig været de foretrukne mål for interviewet. Men takket være interaktionen mellem de traditionelle avismedier og de nye genrer som Robinson, Big Brother osv. er det i stigende grad også almindelige mennesker der i et glimts døgnflueberømmelse, bliver strejfet af interviewets lyskegle.
Reportagen I reportagen får læseren et  indtryk af at være til stede ved begivenheden.
Journalistens subjektive indtryk træder frem i teksten som den vigtigste kilde. Reportagen afstår i princippet fra at forklare og analysere sammmenhænge.    
New journalism dækker en speciel reportageform der krydser reporteren med forfatteren. Denne subjektive stil skulle være opstået i USA i 60erne. New journalism-journalisten skriver næsten impressionistisk i scener, der blander dialog, beskrivelse og indre synsvinkel.
Men den impressionistiske forfatter Herman Bang var måske i virkeligheden den første New Journalist. Læs blot følgende reportage af Herman Bang.
Faktionen Faktions journalistik er en bevidst blanding af fiktion og virkelighed. Fiktive elementer fremstår som virkelige. TV´s Rejseholdet er et eksempel på faktion.

 

STOF-
TYPER

Under-
genrer

 

 

 

 

 

 

Tilbage

Lederen

Lederen udtrykker avisens officielle holdning til først og fremmest aktuelle politiske og kulturpolitiske emner. Lederen er som den ældste faste rubrikgenre også en garant for stabilitet og kontinuitet. Som en arv fra partipressens dage forfægter lederen mere eller mindre åbenlyst politiske standpunkter der går i tråd med  avisejernes og avisens lederkollegie. 
Lederen er en baggrundskommentar der blander kommentaren med referat. Argumentationsformen er upersonlig og saglig. 1.person (jeg) ental erstattes (agentivstrygning) af former som "man" og "vi" ledsaget af passivkonstruktioner ("Det skal her pointeres"
Retoriske kunstgreb bløder op på den formelle stil. Eftersom lederen har et politisk budskab der skal ud til læseren, anvendes der ofte kneb kendt fra retorikkens verden. Lederens stærke appel til læseren kan således understøttes af retoriske spørgsmål (spørgsmål, der lægger svaret i munden på læseren). Appelfunktionen kan også understøttes af kendte talemåder eller leg med disse vendinger, ironi, underdrivelser og overdrivelser.
Lederen har både til opgave at bekræfte kernelæseren i hans politiske samhørighed med bladet og overtale nye læsere til at skifte ståsted. Især formiddagsbladene bruger i kraft af deres mindre kernelæsergruppe overtalelsen som virkemiddel. Den sproglige appel kan her tit antage en populistisk (og humoristisk/ironisk) aggressiv tone.
Kompositionen i en leder er ofte bygget op følgende måde:
1) Præsentation af emnet
2) Problemformulering
3) Konklusion og handlingsperspektivering.
Lederne giver også anledning til avisernes indbyrdes diskussion og "hunderituelle" markering af forskellige politiske og kulturelle ståsteder. Lederne krydsrefereres og citeres, ofte ledsaget af ironiske kommentarer. Nogle aviser har prioriteret denne form for profilering så højt at lederkommentarerne har fået faste klummer.      

Kronikken

Kronikkens elastiske form giver i princippet plads til selv en god gymnasiestil. Dog er kronikkens hovedformål at give en avis mulighed for frit at betjene sig af prominente kulturpersonligheder, politikere og forfatteres litterære resurser. Det var den berømte chefredaktør Henrik Cavling (1858 - 1933) der i 1905 "opfandt" kroniken som han selv kaldte den (jvf. Politiken m. ét k).  Georg Brandes  skrev en  kronik i 1905 og var dermed den første på denne nye  platform hvor kulturpersonligheder der aldrig ville lade sig ansætte af en avis, kunne udfolde sig. Kronikformen blev hurtigt efterlignet af de andre blade. 
Gennem kronikken kan en forfatter nå et større publikum end gennem end gennem sin mere eksklusive litterære produktion. Forfatteren Johannes V. Jensen  har rekorden som kronikør med 449 kronikker. 
Kronikken er et velegnet talerør for såvel videnskabsmanden som for kulturpersonligheden. Den kan handle om alt lige fra personlige oplevelser til kulturelle eller politiske spørgsmål - dog hovedsageligt inden for essayets og tidsskriftartiklens form.

Kronikken hører til inden for kommentarens menings og debatformer. Kronikken er siden Cavlings tid avisens mest prestigefyldte genre. Gennem et sprogligt overlegent og litterært gennemarbejdet sprog, der ligger et niveau over den almindelige avistekst skal kronikøren vise sig værdig til optagelse i logen.  (Politiken modtager i snit 20 kronikker om dagen) I modsætning til lederens mere anonyme sprogstil er kronikken en mere personlig meningsgenre der også ledsages af et portrætfoto af kronikøren.
Selv om kronikken er et stykke l´art pour l´art, er den dog rent emnemæssigt forpligtet til at være på bølgelængde med samtiden. Kronikken bør tage samfundslivets puls. 

Beslut-
ningen

Beslutningen refererer, ofte med udgangspunkt i et personinterview, politikeres og offentlige myndigheders beslutninger. Beslutningen kan følges op af kommentarer fra andre politikere, eksperter eller tilfældige folk "fra gaden".

Udtalel-
sen

Udtalelsen referer, ofte med udgangspunkt i et personinterview, politikeres og offentlige myndigheders beslutninger. Udtalelsen kan følges op af kommentarer fra andre politikere, eksperter eller tilfældige folk "fra gaden".

Nyheds-
historien

 

 

 

 

 

 

 

Nyheden

Nyhedshistorien har fælles rødder med noten. Udgangspunktet for kan være en pressemedelelse, men i nyhedshistorien går journalisten på jagt efter mere materiale. Han interviewer personer, der er direkte involverede i nyheden. Derudover kan han hente relevant information fra eksperter eller fra andre mediekilder (internet, andre aviser osv.). På denne måde fremstår nyhedshistorien som et produkt af flere forskellige kilder. Nyhedshistorien er den fastansatte journalist gebet. Hans uddannelse går bl.a. ud på at sammensmelte alle disse kilder til en ensartet historie. Myten om den allestedsnærværende stressede detektiv-journalist har sin oprindelse i nyhedshistorien. 
Nyhedshistoriens formål er ikke at kommentere eller vurdere, men blot at referere et stykke virkelighed. 
At nyhedshistorien dermed ikke fremstiller en "objektiv virkelighed" kan illustreres med fotografiet hvor synsvinkel og motivudvælgelse kan være særdeles effektive måder at kommentere verden på. F. eks er 30.000 døde i et jordskælv i Tyrkiet en kraftig beskåret nyhed i forhold til en nyhed om et tilsvarende antal døde i Los Angeles.  
Nyheden
En nyhed har højeste prioritet i en avis. Det er den der rydder forsiden. En nyhed skal sælge avisen. Den søger i forlængelse heraf følelsesmæssigt at appellere til læseren. Dette sker først gennem fængende illustrationer og overskrifter og senere i brødteksten via en vinkling (synsvinkel) der gør det let for læseren at identificere sig med begivenheden. Man kan f.eks. skildre en katastrofe gennem et øjenvidne der kunne være en potentiel læser af netop denne avis. Brødteksten understøtter den sanselige oplevelse hos læseren gennem beskrivende detaljer. Nyheden kan på denne måde blive til oplevelsesjournalistik hvor den subjektive oplevelse gøres til underholdning. Ofte vil man i formiddagsbladenes appelhunger finde uoverensstemmelser mellem overskriften og brødteksten i nyhedsartiklerne. 
Sensationsnyheder og skandalenyheder retter sig efter de samme regler som er formuleret for moderne kunst: grænser bør overskrides - kaos fortrækkes frem for orden - chokket foretrækkes frem for det forudsigelige - konflikten er bedre end freden.  
Dette hænger sammen med selve læsersituationen.

Begiven-
heds-
reportagen

En typisk begivenhedsreportage kan tage udgangspunkt i et referat af et politisk topmøde, en konference, en messe, en demonstration mod verdensbanken osv. Reportagen er  på linie med nyhedshistorien, men reportagen udvider genren med en journalistisk beskrivelse. Journalisten indfanger læseren gennem at muliggøre identifikation med beskrivelsen. Det betyder dog ikke at journalisten  bedømmer eller kommenterer direkte. Hans eventuelle holdningsbearbejdning af læseren kan være camoufleret i selve beskrivelsen, i måden han interviewer på eller i selve prioritetsrækkefølgen i nyhedsreferatet. Et eksempel på det sidste kan ses i den aktuelle konflikt mellem Pakistan og Indien hvor den skjulte holdningsmanipulation viser sig gennem at Pakistans synspunkter (I CNN og dermed i alle "dikkehalemedierne")  næsten altid citeres først. I terrorkrigen i Afghanistan er USA i lommen på det militærdiktatoriske Pakistan.
Verdens største demokrati, Indien, må derfor nøjes med at spille mediernes anden violin.  

Bag-
grunds-
historien

Baggrundsartiklen lægger sig som regel op ad  beslutningen eller udtalelsen og forklarer i forlængelse heraf sammenhænge, som ikke umiddelbart er synlige. Baggrundsartiklen går således bag om nyheden for at udstille dens forudsætninger og årsagsammenhænge.
Baggrundsartiklen kan også uddybe sammenhænge ud fra et portræt af et enkelt individ. Baggrundshistorierne starter som ideer hos journalister og redaktører og planlægges praktisk i forvejen ud fra et givent økonomisk budget. Som regel vil et helt team af journalister være sammen om at løse opgaven.
Denne form betjener sig hovedsageligt af genrerne interview, reportage og referat.

Dybde-
borende reportage
Den dybdeborende reportage adskiller sig fra den dybdeborende baggrundshistorie ved at gå efter en solohistorie. Den dybdeborende reportage er detektivisk i sin natur - redaktionen går på jagt efter "afsløringen" før det overhovedet er sikkert om der er en historie. Den dybdeborende reportage
involverer journalisterne aktivt på en sådan måde at de selv let kan blive en del af historien. Et eksempel er Ekstrabladets reportage om Ecstacy-brug i Danmark der endte med at journalisterne selv blev tiltalt for køb af narkotika hvilket medførte et selviscenesat bidrag til reportagen som en del af kampagnen.
Et positivt eksempel på den dybdeborende journalistik er Watergate-skandalen der fældede præsident Nixon. 
Pressen er i disse tilfælde demokratiets vagthund.
Featuren

Featuren (engelsk - ansigtstræk)  I en let litterær stil i kroniklængde behandles emner som mode og livsstil (rejser, mad, slankekure osv.). Featuren er kulturelt perspektiverende og i familie med kronikken. Men i modsætning til kronikken er den ikke en fast rubrik. Featuren underholder og overtager ofte anmeldelsens plads  f. eks i form af en mere underholdende, fri boganmeldelse, der lægger vægt på at formidle selve oplevelsen ved at læse bogen. Featuren er akkompagneret af en stort opsat  billedside, farvede illustrationer og gennemtænkt layout. Featuren er en visuelt og "drømmende" anlagt form, der ikke interesserer sig for sociale eller politiske kontraster.

Læser-
brevet

Læserbrevets krævende kortform formidler ideelt set kun én mening. Læserbrevets indholdsmæssige "motor" bruger som regel forargelse som brændstof. Efter at emnet er blevet præsenteret, konkluderes der med fynd  og uden behovet for den store argumentation.

Debat-
indlæg

Debatindlægget ligner læserbrevet, men er mindre emotionelt anlagt og mere formet som en tale. Debatindlægget lægger også større vægt på argumentationen.

Petitstof

Petit handler  om små situationer fra hverdagen belyst af journalisten i Causeriets ofte humoristiske og bevidst "lommefilosofiske" form. Petit findes således også som "spøg og skæmt". Men petit kan også dreje sig om causerende (kommenterende) omtaler af receptioner. Petitstof findes oftest på avisens sidste sider.

Noten

En note er en kort meddelelse på ca. 20 ord. Nyhedsnoten gengiver aktuelle begivenheder i kortform ud fra grundspøgsmålene: Hvem? Hvad? Hvor? Hvornår? Hvorfor? 
Noten har sit eget sproglige univers, der afspejler notens forpligtigelse til at fremstille tørre kendsgerninger på en ultrakort, fængende måde.
Notens forkortelses- og bearbejdelsesproces kaldes for genvridning.

Anmeldelser

TV  Radio

Film Teater
Koncerter CD-musik
Bøger Tegneserier Aviser - tidsskrifter
Kunst Udstillinger
Internet .
Restauranter .

Portrættet

Portrættet kan tegne en livshistorie eller en profil med udgangspunkt i biografiske data. Portrættet kan være objektivt eller subjektivt drillende, ironisk eller rosende. Portrættet er som noten en form for forkortelseskunst hvor kun det allervigtigste af et menneskes liv står tilbage.

Nekrolog

En nekrolog er et portræt af en afdød person og bliver som sådan både en nyhed, et portræt og en fortolkning af sorgen (katharsis).

Billeder

Visualizing - billedsiden understøtter teksten. Pressebilledet kan have sin egen kunstneriske æstetik.

Annoncer

Kulturannoncer - omtale af kulturelle begivenheder

Forscrap - forhåndsomtaler af begivenheder

Reklamer
Reklamerne lever i deres eget kommercielt definerede univers.
Avisen er bl.a. afhængig af reklameindtægter

Tegneserier

Tegneserier er i familie med det underholdende petitstof. Som regel placeres det sammen med petitstoffet på avisens bagerste sider. Efter en hovedret serveret "med en rystende klode som underlag" er der tid til en lille let dessert.

 
GENRER
MED
HENBLIK 

STOF-
TYPER
Nyheds &
reportage
genrer
FORSIDESTOF - Politik - kriminalitet - økonomi - internationale
begivenheder.
Dagsaktualitet - nyt - usædvanligt - grænseoverskridende - (Mand bider hund) 
Person
genrer
Et enkelt individ er her - frem for begivenheden - i centrum.
Stoftyper: Interview, portræt, nekrolog, (anmeldelsen)
Forbruger
genrer
Foromtaler eller lister af begivenheder. Forscrap
Under-
holdnings
genrer
Petitstof. spøg og skæmt, tegneserier, kryds og tværs, billeder, causerier, smånyheder.
Menings &
anmelder
genrer
Meningsgenren kan historisk set føres tilbage til den tidlige borgerlige offentligheds først og fremmest kulturelle udveksling

Tilbage

ARTIKLENS OPBYGNING

ARTIKLENS
OPBYGNING

Set ud
fra læse-
situationen

Grundig
Informativ
læsning

En artikel kan være skrevet ud fra et ønske om at føre læseren fra tekstens begyndelse til dens ende.
En sådan artikel kan have følgende opbygning:
1) Motivation
Overskriften lokker læseren ind i tekstens rum.  I sit forsøg på at overtale til læsning til  kan overskriften miste sin forankring i det egentlige emne.
2) Identifikation
Overskriften og artiklens indledning appellerer til at læseren identificerer sig med
emnet eller den/de personer der er i fokus i teksten. 
3) Information
Artiklens krop handler om emnet/personerne der belyses via referat/interview.
4) Konsekvens
Hændelsernes konsekvenser fremlægges, som de fremstår enten i  nutiden eller i fremtiden.  

Frokost
læsning

Ofte kan en journalist ikke være sikker på at læseren vil prioritere en fuld gennemlæsning af artiklen. Artiklen må i forlængelse heraf være opbygget således at læseren undervejs i læsningen kan forlade teksten på et hvilket som helst tidspunkt. Denne artikeltype har tredelt opbygning der består i en blanding af 1) motivation, 2) identifikation, 3) information, og 4) konsekvens i hvert enkelt afsnit:
Motivation (se ovenfor)
1) Nyheden kort fortalt
2) Nyheden uddybet gennem referat, interview og reportage
3) Flere detaljer gennem referat, interview og reportage

US-NEWS

Hi! - motivation       You! - identifikation       See - information      So - konsekvens

 

SPROG

INFOR-
MATION

Det journalistiske sprog kan generelt set karakteriseres gennem følgende stikord alt efter tekstens indhold/form/hensigt. 

Anonymt - Bortset fra mærkevarejournalisters produkter er det ikke meningen at tekstforfatteren skal træde frem i teksten.
Enkelt & funktionelt - Korte afsnit - én mening pr. sætning - relativt få bisætninger knyttet til hovedsætninger - let forståelige ord henvendt til et bredt.

IDENTI-
FIKATION/
MOTI-
VATION

Appellerende & underholdende - Adjektiver (tillægsord), billeder, metaforer 
layout, typografi

SYNTAKS/
SÆTNINGS-
OPBYGNING

Læservenlighed er fællesnævner for de fleste sproglige kendetegn i det journalistiske sprog. Generelt vil der være én mening pr. sætning, hvilket igen skærer ned på antallet af bisætninger pr. hovedsætning.
Sætninger med bagvægt, dvs. sætninger hvor hovedsætningen kommer først efterfulgt af bisætninger, er dominerende både i tale sprog og avissprog.
Der anvendes også fortrinsvist aktive rene verber frem for passive.
Ofte vil man se at journalisten ikke kan frigøre sig fuldstændigt fra sin kilde. Dette vil kunne ses i form af en vis sproglig afsmitning fra kilden.

I nyere tid er der i høj grad også tale om en syntaktisk afsmitning fra udenlandske mediers, især USA´s sprogbrug. Engelsk sætningsopbygning fra f.eks News Week og Time "undersættes" til dansk. 
Især vil man finde dette  "avistalesprog" i form af en hovedsætning der starter med en underordnende konjunktion og ikke indeholder et substantiv. (eks: "Hvilket betyder fred i området...."
Ofte vil sproget også ligne talesproget i dets brug af sætninger, der ikke nødvendigvis har et substantiv og et verbum (grundled og udsagnsled).

AFSNIT

Afsnittene er generelt korte - deres indgang og udgang er  (parallelt med hele artiklens opbygning)  udsat for en ekstra dosis "litterær muskuløsitet". Dette skyldes:
1) behovet for i indledningen at fange læseren (med f.eks en hookline eller en teaser) og 
2) i slutningen at give læseren en følelse af at han er blevet klogere.

ORDENE

Ordene tager form efter tekstens indhold og formål. Ofte vil der f.eks. i referater fra retssager finde en sproglig afsmitning fra kilden sted (kancellisprog). 

 

AVISENS  AFSENDERE

Ejerne

 

Journa-
listerne

 

 


Freelance
:
Anmelderen

Kultur-
skribenter
Journalistfaglig  baggrund
Fastansatte
Kulturfaglig baggrund   
Freelance arbejdere - "Spinatfugle"  - med mulighed for fast tilknytning til avisen.
Spinatfuglen tager sig generelt af anmeldelser.
Fastansatte:
Reporteren
Journalisten
Nyhedsarbejde - artikler, reportager osv 

 

 

Redak-
tionen

En avis har som regel flere redaktioner alt efter avisens størrelse. Redaktionerne er ordnet i samklang med stofområderne og udgår fra følgende tre departementer: indlandsredaktionen, udlandsredaktionen og redaktionssekretariatet. Hvilke redaktioner der er højest prioriterede, afhænger af avisens profil. F.eks. er Politiken kendt for en stor kulturredaktion.
Udlandsredaktionen i store medier følger verdens puls gennem sine tentakler i form af korrespondenter placeret i verdens hovedstæder. Udenlandske nyheder kan også komme fra de store presseagenturer som .f.eks. Associated Press (AP - USA) eller det engelske Reuters. 
Internet er efterhånden også en særdeles vigtig nyhedskilde.
Indenlands nyheder kan kanaliseres ofte gennem Ritzaus Bureau. 
I redaktionssekretariatet skabes der et samlet overblik over de mange nyhedsstrømme og tilhørende genrer. Dette sekretariat skal så foretage en prioritering og udvælgelse af stoffet. Det er også redaktionssekretærens opgave at forfatte de appellerende overskrifter.

Teknisk personale Den moderne teknologi, herunder computerteknologien har gjort det let for layouteren i sammenarbejde med redaktionssekretæren at "layoute" og trykke avisen. Herfra fortsætter siderne deres tur til den tekniske afdeling der omsætter dem til trykplader, der efterfølgende monteres på rotationspressen.
Rotationspresssen overfører så tekst og billeder til avispapiret. 

AVISENS MODTAGERE

Læser-
profiler

 

Læse-
situation

Nyhedens 
rituelle 
funktion

Avislæserens "længsel efter skibskatastrofer, hærværk og pludselig død" (T.Kristensen) står i skarp kontrast til selve avislæsesituationen som er både forudsigelig, tryg og ritualiseret.
Ofte vil avislæsningen være en del af et stramt hverdagsritual hvor læseren føler sig i stand til at håndtere livets og hverdagens kaos, uden at føle sig truet. 
Nyheden som 
samfundets
"smertekrop"
På samme måde som et forvredet fodled kalder på vores opmærksomhed gennem smerte, kalder nyheder om krig og ulykker de store overskrifter frem. En velfungerende fod forsvinder ned under nyhedernes bevidsthedstærskel.


Tilbage

 

AVISENS LAYOUT

KONKUR_
RERENDE SYNTAGMER
Syntagmer: læseveje Kan skabe spænding eller harmoni.

Det rent grafiske layout er af stor betydning for om en avis sælger.
Ved hjælp af billedskæringer og tekstbokse og linier samles alle de forskellige information og genrer til en helhed. Sammensætningen sker også ud fra en emnemæssig prioritering. Den vigtigste historie vil stå øverst på siden med vægten fra venstre mod højre. Overskriftens valg af fede typer fortæller  også noget om artiklens vigtighed. 
Avissiden kan på samme måde som vi ser det i  billeder (fra vesten), generelt bære den tungeste vægt i venstre side. 

En avisside, især forsiden, skal udgøre et velkomponeret, overskueligt hele og dog indeholde kontraster, der skaber spænding.  
Denne ligevægt mellem spænding og harmoni kan beskrives inden for teorien om de konkurrerende syntagmer.  En avisside kan sammenlignes med en collage. Collagen inviterer ikke til kronologisk læsning som i en roman, men appellerer til punktlæsning, alt efter frokostpausens længde eller læserens interesse generelt. Et vigtigt blikfang i collagen udgøres af billederne, der enten kan være typiske arkivbilleder eller friskfangede pressefotos.

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor
 

 

SYNTAGME-
ANALYSE

Se
billed-
analyse

1) Nærhedspricippet

Alt hvad der står sammen forbindes.

Ofte kan overskrifter og eller billeder der står i nærheden af hinanden, skabe utilsigtede virkninger. På Ekstra Bladets forside d.18.12.01 er der et stort billede af en grimt orkeansigt i forbindelse med en filmanmeldelse af Ringenes Herre. Lige neden under står en overskrift med flammeskrift: "Brændt til ukendelighed af sin mand."

2) Lighedsprincippet

Mindst én fællesnævner i to eller flere objekter.
Analogier : symbolsk, associativ tankegang.

3) Linier, figurer

a) harmoniske/uharmoniske
b) dynamiske/statiske

Signal/
symbol-
funktion

A) Signalfunktion
Opmærksomheden fanges af fremhævede farver, linier eller figurer.
eks: Supermarkedernes anvendelse af gul og orange i forbindelse med lanceringen tilbud.

B) Symbolfunktion
I forlængelse af pkt.2, "lighedsprincippet" peger farver, linier eller figurer på en "dybere betydning" på et andet plan. (Billedplanet)

Opgaver

Opg 1: Find (de konkurrerende) syntagmer(ne) i følgende eks:
/: /: /:
/: /: /:
/: /: /:

Opg 2: Find de konkurrerende syntagmer på en avisforside.
Opg  3: Find signal og symbolfunktioner på en avisforside.

 

Tilbage