EKSPRESSIONISMEN  NOTER
1917 - 1930T
E
K
S
T
E
R

Amerikansk kultur

Motiver

Æstetisk eller etisk

Funktionalismen

Kunstnerisk form

Futurismen

Kulturradikalismen

.

Efterkrigskaos &  relative ydre og indre verdensbilleder

Ordet "ekspressionisme" lanceres i Tyskland i 1911 i forbindelse med malerkunsten. 

1. verdenskrigs grusomhed
Ekspressionismen starter herhjemme i slutningen af 1. verdenskrig. (1914-1918)
Der er  økonomisk opadgående konjunkturer indtil 1914. Krigen kommer som et chok for de fleste og kuldkaster den optimistiske tro på fremskridtet og den menneskelige fornuft. 
De ufattelige og meningsløse grusomheder begået i skyttegravsslagene truer forestillingerne om eviggyldige menneskelige og religiøse idealer. At verdenskrigen kan blive så blodig, skyldes den nye teknik som man så naivt har troet skulle frisætte menneskeheden fra det fysiske arbejdes slaveri.

                 


Den Russiske revolution - 1917
Med den russiske revolution i 1917 er det vestlige kapitalistiske system ikke længere
en politisk naturlov for nationer. 

Albert Einstein og det relative verdensbillede
I 1916 offentliggør Albert Einstein General Theory of Relativity. Dermed kan den newtonske beskrivelse af den fysiske verden heller ikke længere give nogen sikkerhed. Alt er relativt.
 
Simund Freud og underbevidstheden
Sigmund Freud beskriver samtidig en indre ikke-logisk verden.  Menneskets dunkle underbevidsthed bliver kortlagt.       Se Freud som tegneserie

Massemedier
Med omnibuspressen bliver avisen til et egentligt massemedie med centrum i de hastigt voksende storbyers flimrende liv. Verdens urolige nyhedsliv trænger ind i den trygge intimsfære både gennem aviser og radio.

Verden er i kaos. Tilværelsen opleves uden en på forhånd givet mening. 
 
Men ikke alle oplever det som et tab.
   

Amerikansk massekultur & de vilde 20´ere

Nietzsches Gud er nu for alvor død. 
Men den nye amerikanske masseunderholdningskultur er ikke sen til at fylde tomrummet op med  jazzmusik, talefilm og accelererede livsrytmer. Amerikanske Josefine Baker provokerer og forfører Europa kun iført et skørt af bananer. Kvinderne får stemmeret i 1915 - kjolelængden kravler opad - hvor går 20´ernes grænse for den moralske anstændighed? 

Således skaber et europæisk verdensbillede i opbrud sammen med den brølende amerikanske  fordisme en platform for nihilismens tro på et ståsted uden faste værdier og normer. 

Ekspressionismens kunstneriske reaktioner på dette kaos går i flere retninger. 
Man kan grædejuble eller blive  politisk aktiv.                  æstetisk/etisk ekspr.
   

Ekspressionismens kunstneriske form


Ekspressionismen er et opgør med naturalismens sterile objektivitet hvis ideal er at skildre virkeligheden så naturtro som muligt.
 
Ekspressionisterne lægger som symbolisterne vægt på at kunsten ikke skal være en efterligning af en ydre objektiv virkelighed, men en gengivelse af en indre subjektiv virkelighed. Men hvor symbolisterne søger at skabe en poetisk religiøs, metafysisk virkelighed ud af kaos, nøjes ekspressionisterne med at udtrykke den indre virkelighed 
i voldsomme farver og former:
       ...at reproducere visse menneskelige oplevelser som de var. (Otto Gelsted)
 
Eksisterende sprogformer, syntaks, typografi og digteriske vedtægter sprænges for at give plads til at kaosoplevelsen kan trænge helt ud i den sproglige fremstillingsform:
 
At få billedet til at knalde, få linierne til at skratte af stejl kraft og pragt, gengive virkeligheden, som den er, når man oplever den stærkest... (Harald Giersing)
 
Det ovenstående citat demonstrerer også at voldsomme adjektiver (tillægsord) er et af ekspressionistens fortrukne kosttilskud.
 
Ekspressionisterne viser i deres digtning at kaos ikke kan udtrykkes i et pænt, velordnet og regelbundet sprogligt univers. Netop i denne søgen mod det rent sproglige sammenbrud som lyrisk udtryksform bliver ekspressionismen til en forløber for den senere modernisme.
  

Motiver

Yndede ekspressionistiske motiver er:
 
a) Krigsscener - maskiner - tekniske nyskabelser... (futurismens motiver)

 
b) Fremmede landes ekstatiske, voldsomme livsudfoldelse. Eks: digte fra Tom Kristensens rejse i Kina.

c) Det københavnske proletarmiljø, rent kunstnerisk anskuet, uden socialt engagement. 
Eks: Det blomstrende slagsmål Af T. Kristensen
   

Futurismen og den glade nihilisme

 
Den tidlige ekspressionisme hentede inspiration og næring fra de italienske futurister. Den italienske futurisme var en høj oktan fremtidskunst der skabte kunst ud af og i bilvæddeløb og håndgranaters udseende.
Digterne begejstres og berusede sig poetisk i de nye tekniske fremskridt og storbyens kaotiske liv. Denne hvad man kunne kalde glade nihilisme hentede sin ammunition i vildskab, vitalitet, fandenivoldskhed, tempo og hurtig handling. Futurismen blev således startskuddet på det kulturfænomen der betegnes som de vilde tyvere.
 
Krigsbegejstring
En del af futurismens fascinationsenergi kan føres tilbage til krigsbegejstring. I tidsskriftet Klingen (1917) skriver Emil Bønnelycke i 1919:
 

Hengiv jer kammerater, i lytten til Sangen i Luften
Den lystiges Lyd er den, der lovsynger døden.
Fløjt med den melodiske Fløjten af Fuglene Projektilerne.
Fløjt den berusede og unge Overmods Fanfare.

Krigsbegejstring kan som fænomen i Danmark ses allerede i 1848. Herman Bang har en fremragende kritisk skildring af dette fænomen i romanen Tine. Men hvor krigsbegejstringen i 1800-tallet var knyttet tæt sammen med nationalfølelsen, følelsen af at høre til og kæmpe for en dansk nation, er krigsbegejstringen her under Bønnelyckes pen renset for nationale bindinger. Det ovenstående citat fra Klingen kunne minde om Symbolismens kunstneriske fascination af det hæslige. Men i Bønnelyckes regi peger den ekstatiske besyngelse af krigen ikke på en hinsides, åndelig verden.

Poetisk sanseberuselse
Digteren beruser sig i stedet for i nuet - et nu fuld af ekstreme sansninger. Tom Kristensen "tilstod" på sine gamle dage i bogen Tom på Thurø  at han som ung digter (uansvarligt) havde boltret sig i voldsomme episoder og adjektiver - især yndede han at beruse sig i stærke farver.    
Denne ungdommelige sanseberuselse er et gennemgående træk for hele den ekspressionistiske periode.

Nye tekniske gennembrud - Poetisk fusion af teknik, kunst, menneske og maskine

Den Italienske futurist Marinetti skrev i sin bog Den Futuristiske kogebog:  
 
Gennem intuitionen vil vi erobre den tilsyneladende uovervindelige fjendtlighed der adskiller vores menneskelige kød fra maskinernes metal.

Den 1. Verdenskrig skabte en perfekt grobund for teknologiske gennembrud. Især bilernes og flyvemaskinernes pludselige tilsynekomst i 20ernes hverdagsliv var med til at skabe en kollektiv følelse af samfundsmæssigt nybrud der både kunne varsle undergang og Utopia. Johannes V. Jensen beskriver visionært det moderne New York set fra luften i sit digt Flyveren (1926). Ildevarslende, men også dybt fascineret af synet af skyskraberne spørger han i digtet læseren: Så du Manhattans Babel?
 
Den ekstatiske besyngelse af de tekniske fremskridt kan man især finde i  Emil Bönnelyckes  katalogdigte. Bönnelycke akkompagnerede sin oplæsning med skud fra en ladt pistol. Det er ungdommens egen både skabende og destruktive overskudskraft der hyldes:

                         Fløjt den berusede og unge Overmods Fanfare.

20ernes radikale teknokulturelle paradigmeskift blev af futuristerne hilst velkommen med en kunstnerisk attitude der minder om de tidlige romantiske kunstneres begejsrede opdagelse af natuen og det naturlige menneske. Marinetti så som romantikerne intuitionen som det kunstneriske omdrejningspunkt. Blot blev Ånden i Naturen erstattet med Ånden i teknikken. Denne avantgardeeuforiske stemning blev på samme måde som strurm und drang-perioden i den tyske romantik til en forløber for den vestlige ungdomskultur (der fra 50erne og frem til i dag har gjort sig den den herskende kultur).
 
Lev stærkt og dø ung -  poetisk fascination af destruktion.
Johannes V. Jensen lader i digtet Flyveren Manhattan blive til det bibelske Babelstårn. Parallelt hertil anvender Bönnelycke det græske ord overmod, der henviser til Ikarosmyten. Futuristerne var klar over at den moderne civilisation bevæbnet med radikalt nye tekniske våben var på vej til at gøre sig til herrer over naturen og dermed var på vej til at erobre et område der hidtil havde været forbeholdt "Gud".  Både fortællingen om Babelstårnet og Ikaros fortæller at menneskets overmodige stræben mod solen bliver straffet. Men selv om futuristerne er vel vidende om farerne ved teknikkens erobring af naturen fløjter de med Bönnelycke ubekymret videre. Futuristerne er ikke bange for forfald og "straf". Bönnelycke skriver i det visionære programdigt Aarhundredet:
 
Menneskene er ligesom blevet bange for sig selv ved Følelsen af at tage Magten fra Elementerne ... Deres Ringhed har kulmineret i Krigens morderiske Morads, og hvor Ringheden kulminerer, begynder en Storhed. Afmægtige ved Synet af deres uoverskuelige Forvildelser rejste de sig, retledede af deres Afmagt, oplever deres Genfødelse, vor Tids Renæssance.
Derfor er du, Århundrede, en Stortid, en Særtid, en Rædselstid, en Jubeltid. (1918)
 
Endnu engang ser man påvirkningen fra Nietzsche i en dansk digter. Men i Bönnelyckes forståelse er overmennesket det tekniske menneske der tager Magten fra Elementerne ...

Selv om Bönnelycke her er futuristisk optimistisk, er der gennem hele perioden samtidig en moderne følelse af at leve i den sidste tid. Et paradoks ved futurismen er således dens fremtidsskræk - en angst for fremtiden der imødegås ved en intens og ungdommelig "flugt" ind i nuet. Her i dette nu fløjter digterne den unge Overmods Fanfare, mens de beruser sig i farver, lyde og stærke oplevelser.

Romanen Hærværk af Tom Kristensen blev skrevet så sent som i 1930 opsamler den på mange måder 20ernes stemningsmæssige hovedtemaer. Et berømt citat fra et centralt digt i bogen lyder således:

Jeg har længtes efter hærværk, skibskatastrofer og pludselig død.

Hærværk var Tom Kristensens selvbiografiske forsøg på litterært-terapeutisk at forstå sin egen angst.
I ovenstående citat får man en fornemmelse af hvorledes Tom Kristensen imødegår denne angst ved så at sige at skrive sig kunstnerisk ind i den. Angsten mødes, men omskrives til voldsom poesi i selve mødeøjeblikket.  Tigeren ses i øjnene, men først efter den er sat i et litterært ekspressionistisk bur.

Den visionære futurisme
Otto Gelsteds digt Reklameskibet  (1922) er et af dansk litteraturs mest visionære digte. Digtets kritiske skildring af den 20er moderne amerikanske kultur er stadig aktuel her i skrivende stund 2007! Den moderne hypekulturs mediefocus på det ekstreme: plastisk kirugi og  digtets visuelle, mosaikagtige og kaotiske opremsning af reklameskibets inventar minder om moderne klippeteknik i film og musikvidoer.  På samme måde som den russiske filmskaber Eisensteins værk Panserkrydseren Potempkin og adskillige andre kunstneriske frembringelser fra perioden varsler Reklameskibet med visionær klarhed det moderne  teknologiske samfunds ankomst og udvikling. 
I 20erne blev det hype- og mediestyrede samfund vi har i dag født.  
 
Lad os i denne sammenhæng vende tilbage til Emil Bönnlyckes digt Aarhundredet:
 
Derfor er du, Århundrede, en Stortid, en Særtid, en Rædselstid, en Jubeltid. Så voldsomt har Menneskeheden aldrig før følt. Så heftigt har Verdensstemningerne aldrig svinget.

Interessant er det med udgangspunkt i dette citat at se i hvor høj grad futurismen reflekterer over dens egen kunst - såvel indholdsmæssigt som formmæssigt.
 
Futurismen og de danske gullaschbaroner

Den futuristiske kunstners livret er gullasch. Det neutrale Danmark eksporterer fødevarer, især kød til de krigsførende lande. Denne "gullasch-eksport" af fødevarer i en ofte ringe kvalitet skaber en nyrig overklasse, gullaschbaronerne.  Den ubekymrede besyngelse af nuet og fremtiden er "gefundenes fressen" for gullaschbaronen. De mange hurtigt tjente penge og den tilhørende festkultur giver futuristerne et lydhørt publikum.
  
Futurisme bliver til ekspressionisme
Futurismen
afløses eller måske rettere transformeres som kunstnerisk bevægelse i begyndelsen af 20´erne, hvor sker der en drejning mod en skarp kritik af den moderne (amerikanske) civilisation og mentalitet

Futuristernes poetisering af teknik og tekniske genstande skabte gennem fusionen af æstetik og maskinel funktionalitet forudsætningerne for det der senere blev til industrielt design.

 

Æstetisk, etisk & eksistentiel ekspressionisme

 
Æstetisk Ekspressionisme
Det rent æstetisk livssyn er kendetegnet ved at man ikke tager moralsk/etisk stilling.
Den æstetiske ekspressionisme er i denne forstand blot en videreudvikling af futurismen. 
 
Futurismens ubekymrede dyrkelse af fart, krig og teknik er heller ikke langt fra Nietzsches livssyn der forkynder, at "den dansende stjerne fødes i kaos".
Dette billede appellerer stærkt til mange danske ekspressionister.
Ramt af Nietzsches aforisme sigter Tom Kristensen med sin pil mod den dansende kaosstjerne og proklamerer at:
Jeg har længtes mod hærværk, skibskatastrofer og pludselig død - Hærværk-1930

Denne længsel udtrykkes også i  En damper, en djunke, en sampan.  Her omskabes en ulykke til et grusomt og humoristisk festfyrværkeri i farver og død.

Den æstetiske ekspressionisme udspringer således måske af en angst over for tilværelsens absurditet. Denne angst følges af en trang til at udfylde tomrummet med stærke oplevelser og handlinger.

Etisk Ekspressionisme

Den etiske ekspressionisme stiller sig fra begyndelsen af 20´erne stærkt kritisk over for de glade nihilisters æstetiske uansvarlighed. Den etiske ekspressionisme bruger alle den æstetiske ekpressionismes stærke virkemidler, men søger samtidig at tage kritisk stilling og holdningspåvirke sit publikum ved at sætte det skildrede ind i en større sammenhæng.

Med rødder i den tyske greul-ekspressionisme forsøger Broby Johansen i digtsamlingen Blod 1922 at skabe ekspressionistisk kunst, der også tager stilling til social nød og uretfærdighed.
Digtsamlingen blev dog beslaglagt ved dom og Broby Johansen blev tiltalt.

Reklameskibet  (1922, Otto Gelsted ) er et ægte ekspressionistisk digt der samtidig tager politisk venstreorienteret stilling til den kapitalistiske, amerikanske kultur. Digtet er tilegnet marxisten H.R.K. - Hans Rudolph Kirk. 
Gelsteds marxisme tager dog ikke udgangspunkt i klassekamp, dvs. i arbejderklassens kamp mod undertrykkerne. Han lader i stedet et enkelt individ udføre hele arbejdet. Dette er et meget typisk træk i kulturadikalismen: den beåndede, geniale, intellektuelle ener opdrager folket eller fører det til frihed.

Efter den 11. September er digtets slutning tankevækkende. Forherliger Gelsted terrorisme?

Det er svært for den intellektuelle kunstner at undslippe Nietzsches indflydelse - at komme ud af salon(kommunism)en. Ener-attituden nedarves i generation efter generation af forfattere. I denne forstand er digtet Engelske Socialister af naturalisten Holger Drachmann kulturradikalt.  Her er det også den udvalgte ener der med en brandtale til arbejderne opildner til revolution.

Eksistentiel Ekspressionisme
I digtet Ångest, Ångest er min arvedel, bliver angsten for det tomme rum, horror vacui, fremstillet uden æstetisk fascination eller etiske holdninger der kan frelse os ud af kaos.
Angstens tilstedeværelse konstateres - den begrædes, men den er et eksistensvilkår - en "arvedel".

Kulturadikalismen


I perioden 1925-30 er plads for den sorgløse livsglæde (Seedorf, Schade). 
Man er optimistisk m.h.t. fremtiden. 
Men de fleste forfattere vender sig først og fremmest mere nøgternt mod et engagement i samfundslivet.  
Kunstnerne forenes nu med de venstreorienterede intellektuelle og forpligter sig til at føre stafetten fra G. Brandes kulturkritik videre i et angreb på den borgerlige kultur. Kulturradikalismens vigtigste våben er dialogen. At få problemer til debat i offentligheden ses som en farbar vej til samfundets forandring. Denne kulturkamps humanistiske tro på at oplysning gennem dialog kan forandre, kan føres tilbage til oplysningstiden.

I naturlig forlængelse af debatformens betydning for kulturradikalismen får tidsskrifterne en dominerende rolle:

Clarté, l926
Clarté er et socialistisk, venstreorienteret tidsskrift. Medarbejdere er Hartvig Frisch, Otto Gelsted, Hans R. Kirk

Kritisk Revy, 1926-28     Funktionalismens talerør
I begyndelsen er Kritisk Revy de unge arkitekters tidsskrift, men snart bliver det også forfatternes tidsskrift. 

Kritisk Revy bestræbte sig på at arbejde for en demokratisk kultur - ud fra et kritisk rationelt socialt og humanistisk syn. 
Hovedmanden var arkitekten  Poul Henningsen(PH).

Disse tidsskrifter skaber udfoldelsesmuligheder for den nye generation af socialt engagerede kunstnere der  kommer til at dominere åndslivet langt ind i 30´erne.
  

Funktionalismen

Funktionalismen og dens talerør, Kritisk Revy, er først og fremmest arkitekternes nye platform. Centrum i den ny retning er  totemfiguren Poul Henningsen. 

De nye funkis-arkitekter starter med at rydde op i det biedermeierske  klunkehjem.
Med udgangspunkt i oplysningstidens og det moderne gennembruds fornuftsidealer forsøger funktionalisterne at skabe en ny og funktionel byggestil. 
Alt i hjemmet, fra brugsgenstande til boligindretning, bør fungere funktionelt frem for at klunke-pynte. Klarhed og logik bør præge hjemmets indretning - med Poul Henningsens ord: "en stol er til at sidde i, og en lampe til at give lys" (Alle kender PH-lampen)

For PH er et klart og logisk opbygget hjem forudsætningen for en sund og demokratisk adfærd. PH´s ideal er oplysningstidens fornuftsmenneske. Med udgangspunkt i arkitekturen skabes der således frugtbare diskussioner om børneopdragelse, social uretfærdighed, seksualitet ect.

Den kommunistiske teoretiker Karl Marx er en vigtig inspirationskilde. 
Men især Sigmund Freuds teorier om det ubevidste driftsliv kommer til at spille en stor rolle for funktionalisterne i deres bestræbelser på at "frigøre" mennesket fra dets (selv)undertrykkende (små)borgerlighed.

Funktionalisterne og de kulturradikale er som oplysningsfilosofferne folkeopdragere. 
At føle sig i stand til at vide hvad der er bedst for "folket", placerer imidlertid den kulturradikale i en position, hvor det er svært at holde sig fri fra beskyldninger om arrogance.

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor  
 

KUNSTNERENS ROLLE/PROCES UD FRA DIGTET FRIBYTTER

EN FRIBYTTER/KUNSTNER ER EN "SEJLER" = UD
EN FRIBYTTER ER EN "SAMLER"= TAGER INDTRYK TIL SIG
EN FRIBYTTERB ER EN "DRØMMER" - FANTASERER - ØNSKE OM AT VÆRE KUNSTNERISK SKABENDE
EN FRIBYTTER ER EN "SKABER"- DEN KUNSTNERISKE DRØM REALISERES I NY KUNST
SOM FØDES A LA NIETZSCHE DANSENDE STJERNE

 

Noter

1) Gotfried Benn (1886-1956) hævder at Nietzsche er den første ekspressionist.

2) Fordisme er en betegnelse for en industriel ensartet masseproduktion, som den kommer til udtryk for første gang i Henry Fords samlebåndsproduktion af biler.
Fordismen bliver til også til et ideologisk ønske om standardisering af menneskelig adfærd og sociale forhold. Hver familie: samme hus - samme bil - samme race osv.